Visie en missie

 

Visie

 

EVA-centrum vzw is een pluralistische organisatie. We brengen mensen samen met diverse etnische, religieuze en politieke achtergronden die de doelstellingen van de vzw onderschrijven. Diversiteit, pluralisme, democratische besluitvorming en transparantie zijn beginselen waarop Solidariteit.eva gebaseerd is.

 

EVA-centrum werd opgericht door mensen uit de vredesbeweging. Ze buigen zich over de ontwikkelingsproblematiek en vredesvraagstukken. Ze verzetten zich tegen elke vorm van geweld, oorlog en discriminatie tegenover de gewone burger.

 

  • Zoals in de statuten beschreven, heeft Eva tot doel het realiseren van een samenleving waar mensen in diversiteit respectvol samenleven en het ondersteunen van initiatieven welke bijdragen tot een meer menswaardig leven voor mensen die het slachtoffer zijn van het maatschappelijk systeem en hierdoor aan de onderkant van de samenleving leven of er dreigen terecht te komen;

Daar waar de samenleving tekortschiet in het waarborgen van de mensenrechten, willen we samen voor deze rechten opkomen en streven naar het wegwerken van de achterstand en de achterstelling waarmee mensen  te maken krijgen.

 

Binnen Solidariteit.eva bestaat de doelgroep uit allochtonen en autochtonen zowel vluchtelingen als kansarmen uit onze eigen omgeving. Een bijzondere aandacht gaat uit naar vrouwen, kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare groepen.

Wij gaan ervan uit dat de rechten van de mens, en uiteraard ook de rechten van het kind, moeten gelden voor alle mensen, ongeacht hun afkomst, taal, religie, politieke overtuiging, land van herkomst en maatschappelijke status.

 

We zijn werkzaam rond de kwetsbare maatschappelijke positie van mensen. We ontwikkelen initiatieven die ertoe bijdragen mensen als volwaardige burgers een plaats krijgen in onze samenleving.

Solidariteit.eva wil een realistisch beeld van mensen uit de doelgroep naar het ruimere publiek brengen. Zo streven ze naar een breder maatschappelijk begrip voor de armoedeproblematiek met bijzondere aandacht voor mensen met een migratieachtergrond.

 

Verbondenheid van mensen staat centraal in de EVA-werking. Vanuit deze visie is betrokkenheid van mensen met en voor elkaar erg belangrijk.

 

 

Missie

Om aan onze doelstellingen te voldoen, werken we methodieken uit  die erop gericht zijn om de doelgroep daadwerkelijk te bereiken en bij het maatschappelijke leven te betrekken.

Solidariteit.eva wil vanuit de solidariteit tussen mensen een bijdrage leveren in de strijd tegen armoede. Solidariteit.eva  steunt op het empowerment om stappen te zetten met de doelgroep. Solidariteit.eva  zal ontmoetingen, activiteiten en workshops organiseren toegankelijk voor mensen uit de doelgroep en mensen met een inkomen uit arbeid of ander inkomen. De solidaire buurtwinkel zal enerzijds toegankelijk zijn voor mensen uit de doelgroep. Zij kunnen hun aankopen doen tegen verminderde prijs. Anderzijds kunnen in de solidaire buurtwinkel eveneens voor mensen met een inkomen uit arbeid of ander inkomen terecht. Ze kunnen hun aankopen doen tegen de gewone marktprijs. Solidariteit.eva  brengt ook buurtbewoners samen met de wijkwerking Kattenberg en de contacten met buurtbewoners uit de wijk Rozemaai. Deze solidariteit tussen mensen is één van de doelstellingen van Solidariteit.eva

 

Het ontwikkelen van initiatieven om de toegankelijkheid van reguliere diensten, zoals scholen, huisvestings- en tewerkstellingsdiensten te verhogen en te bevorderen. We trachten mensen te begeleiden om zich binnen en buiten onze eigen organisatie vrijwillig in te zetten als eerste stap naar de reguliere arbeidsmarkt.

Zo stimuleren wij mensen uit de doelgroep om contact op te nemen met diensten vb. bij problemen met verhuurder, energieleveranciers, advocaat e.d. We begeleiden hen waar nodig bij contacten met hulpverleningsinitiatieven en overheden zoals OCMW, gemeentedienst.

 

We willen bijdragen tot een positieve beeldvorming van de mensen uit onze doelgroep door het geven van info, vorming en getuigenissen. Dit gebeurt o.a. in scholen en verenigingen.

We willen de doelgroep betrekken bij de werking: zo mobiliseren we etnisch-culturele groepen en individuen om hen in staat te stellen om mee te denken, mee te praten en vooral ook mee te beslissen over zaken die voor hen van belang zijn. We motiveren hen om mee te werken, vragen naar hun mening, ontwikkelen samen initiatieven en nemen hen op in werkgroepen.

 

Binnen de werking van de solidaire buurtwinkel blijven we aandacht hebben voor het aanbod van bio-producten tegen een betaalbare prijs.  Ook binnen het activiteiten- en vormingsaanbod besteden we aandacht aan gezonde voeding, tegengaan van voedselverspilling en een gezonde levensstijl.

 

De werking van Solidariteit.eva wordt gedragen door vrijwilligers maar biedt ook kansen tot sociale tewerkstelling.  Op die manier biedt dit project  aan mensen uit de doelgroep de kans om  werkervaring op te doen. 

 

 

Tevens trachten we de reguliere sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en tewerkstelling te stimuleren om een beleid te voeren dat gericht is op de deelname van de doelgroep aan het maatschappelijke leven.