Visie en missie

 

Visietekst

EVA-centrum vzw is een pluralistische organisatie. Ze bestaat uit personen met diverse etnische, religieuze en politieke achtergronden die de doelstellingen van de vzw onderschrijven. Diversiteit, pluralisme, democratische besluitvorming en transparantie zijn beginselen waarop Solidariteit.eva gebaseerd is.

EVA-centrum werd opgericht door mensen uit de vredesbeweging. Ze buigen zich over de ontwikkelingsproblematiek en vredesvraagstukken. Ze verzetten zich tegen elke vorm van geweld, oorlog en discriminatie tegenover de gewone burger.

Zoals in de statuten beschreven, heeft Eva tot doel het ondersteunen van initiatieven welke bijdragen tot een meer menswaardig leven van mensen die het slachtoffer zijn van het huidige systeem en hierdoor aan de onderkant van de samenleving terechtkomen.

Daar waar de samenleving tekortschiet in het waarborgen van de mensenrechten, willen de medewerkers van vzw EVA-centrum voor hen opkomen. Ze streven naar het wegwerken van de achterstand en de achterstelling waarmee de doelgroep te maken heeft.

Binnen Solidariteit.eva bestaat de doelgroep uit allochtonen en autochtonen zowel vluchtelingen als kansarmen uit onze eigen omgeving. Een bijzondere aandacht gaat uit naar vrouwen, kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare groepen.

Wij gaan ervan uit dat de rechten van de mens, en uiteraard ook de rechten van het kind, moeten gelden voor alle mensen, ongeacht hun afkomst, taal, religie, politieke overtuiging, land van herkomst en maatschappelijke status.

De medewerkers zijn werkzaam rond de kwetsbare maatschappelijke positie van onze doelgroep. Ze trachten initiatieven te ontwikkelen om er voor te zorgen dat mensen als volwaardige burgers een plaats krijgen in onze samenleving.

Solidariteit.eva wil een realistisch beeld van mensen uit de doelgroep naar het ruimere publiek brengen. Zo streven ze naar een breder maatschappelijk begrip voor de armoedeproblematiek met een bijzondere aandacht voor mensen met een migratieachtergrond.

 

Van bij de opening van het E.V.A.-centrum in 1973 maakte het verdeelcentrum van natuurvoeding er deel van uit. Natuurvoeding was destijds veel schaarser dan nu:  in grootwarenhuizen geraakt men nu, gedeeltelijk weliswaar, aan zijn trekken. Voor 1973 konden mensen in Noord-Antwerpen  zich enkel bevoorraden in Antwerpen. Een groep van E.V.A.-leden deden gezamenlijk hun aankopen. Bij de opening van ons verdeelcentrum in de Kattenberg was onze doelstelling vooral de basisvoeding: granen, eiwitbronnen en groenten, aan de man te brengen. Overtuigd zijnde van het feit dat  natuurvoeding bijdraagt tot de gezondheid van de bevolking moet dit ook voor ieders beurs zijn. Vandaar dat wij door met vrijwilligers te werken, de leden 10% korting kunnen geven. Kortom, ook voor “Jan met de pet” moet natuurvoeding bereikbaar zijn.

 

Het gebruik van natuurvoeding is heel persoonlijk. Er zijn mensen die zich beperken tot die basisvoeding; er zijn vegetariërs (en binnen die groep heb je dan nog verschillen); er zijn mensen die een flink stuk vlees lusten maar dan degelijk vlees. De verschillen zijn groot en de opinies over wat natuurvoeding is, nog groter.

Wij hebben de pretentie niet van al die producten in voorraad te hebben maar we hebben wel leveranciers die ze ons wekelijks kunnen bezorgen. Het is ook omwille van die specifieke producten die men niet in de grote supermarktketens kan vinden dat ons verdeelcentrum zin heeft.

 

En dan is er nog de anti-globalisten-gedachte. De buurtwinkel in de wijk waar eenieder terecht kan om zijn aankopen te doen maar  waar er ook tijd is voor een gezellige babbel met de winkeliers en met de buren.

 

Missie

 

Om aan onze doelstellingen te voldoen, werken we methodieken uit  die erop gericht zijn om de doelgroep daadwerkelijk te bereiken en bij het maatschappelijke leven te betrekken.

Solidariteit.eva wil vanuit de solidariteit tussen mensen een bijdrage leveren in de strijd tegen armoede. Solidariteit.eva steunt op het empowerment om stappen te zetten met de doelgroep. Solidariteit.eva zal ontmoetingen, activiteiten en workshops organiseren toegankelijk voor mensen uit de doelgroep en mensen met een inkomen uit arbeid of ander inkomen. De solidaire buurtwinkel zal enerzijds toegankelijk zijn voor mensen uit de doelgroep. Zij kunnen hun aankopen doen tegen verminderde prijs. Anderzijds kunnen in de solidaire buurtwinkel eveneens voor mensen met een inkomen uit arbeid of ander inkomen terecht. Ze kunnen hun aankopen doen tegen de gewone marktprijs. Deze solidariteit tussen mensen is één van de doelstellingen van Solidariteit.eva.

 

Het ontwikkelen van initiatieven om de toegankelijkheid van reguliere diensten, zoals scholen, huisvestings- en tewerkstellingsdiensten te verhogen en te bevorderen. We trachten mensen te begeleiden om zich binnen en buiten onze eigen organisatie vrijwillig in te zetten als eerste stap naar de reguliere arbeidsmarkt.

Zo stimuleren wij mensen uit de doelgroep om contact op te nemen met diensten vb. bij problemen met verhuurder, energieleveranciers, advocaat e.d. We begeleiden hen waar nodig bij contacten met hulpverleningsinitiatieven en overheden zoals OCMW, gemeentedienst.

 

We willen bijdragen tot een positieve beeldvorming van de mensen uit onze doelgroep door het geven van info, vorming en getuigenissen. Dit gebeurt o.a. in scholen en verenigingen.

We willen de doelgroep betrekken bij de werking: zo mobiliseren we etnisch-culturele groepen en individuen om hen in staat te stellen om mee te denken, mee te praten en vooral ook mee te beslissen over zaken die voor hen van belang zijn. We motiveren hen om mee te werken, vragen naar hun mening, ontwikkelen samen initiatieven en nemen hen op in werkgroepen.

 

 

 

Tevens trachten we de reguliere sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en tewerkstelling te stimuleren om een beleid te voeren dat gericht is op de deelname van de doelgroep aan het maatschappelijke leven.

 

Binnen we werking van de solidaire buurtwinkel blijven we een bijzondere aandacht hebben voor het aanbod van bio-producten tegen een betaalbare prijs.  Ook het activiteiten- en vormingsaanbod zal beter afgestemd worden op de problematiek rond gezonde voeding, voedseloverschotten en gezonde levensstijl.

 

De werking van Solidariteit.eva wordt gedragen door vrijwilligers maar biedt ook kansen tot sociale tewerkstelling.  Op die manier biedt dit project  aan mensen uit de doelgroep de kans om  werkervaring op te doen.  Om deze vrijwilligerswerking blijvend mogelijk te maken is er  nood aan professionele ondersteuning. Het is dan ook een uitdaging voor vzw EVA-centrum om op termijn financiële middelen te vinden die deze ondersteuning mogelijk maakt.

 

AV 21 03 2015