Hoe het begon...    

vzw EVA-centrum

Kattenberg 54

2180 Ekeren

 

vzw EVA-centrum werd opgericht op 30 september 1973 (Belgisch staatsblad)

Ondernemingsnummer: BE 0413.518.225

 

EVA-Ontmoetingscentrum

Schutstraat 10

2180 Ekeren

 

EVA-secretariaat (permanentie: sociaal dienstbetoon op dinsdag tussen 13.00 en 16.00 u )

Schutstraat 10 – 02

2180 Ekeren

03.542.64.13

eva.centrum@telenet.be

 

EVA-centrum is:

Ambassadeur in de armoedebestrijding voor Welzijnszorg

Erkend door de stad Antwerpen als interculturele organisatie en vrijwilligersvereniging in de armoedebestrijding.  

Lid van Vakantieparticipatie

Lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

 

Het « EVA-centrum » heeft tot doel :

Het bevorderen van een harmonische eenheid tussen mens, natuur en arbeid, om te komen tot een rechtvaardiger samenleving , op basis van economische en  sociale gelijkheid ;

Het ondersteunen van initiatieven welke bijdragen tot het realiseren van een verdraagzame, multiculturele samenleving;

Het ondersteunen van initiatieven welke bijdragen tot een meer menswaardiger leven van mensen die het slachtoffer zijn van  het huidige systeem en hierdoor aan de  onderkant van de  samenleving terechtkomen ;

Het inrichten van ontspanningsactiviteiten, buurtgerichte activiteiten, socio-culturele activiteiten(informatie en vorming) en ondersteunende activiteiten;

Het verstrekken aan leden van – op zo goedkoop mogelijke wijze – natuurlijke levensmiddelen en verzorgingsproducten;

 

(uit statuten vzw EVA-centrum)

 

Een korte historiek

 

In de jaren ’70 waren in de gemeente Ekeren een groep mensen actief rond enerzijds de vredesbeweging en anderzijds de gezonde voeding. Deze mensen vonden elkaar en richten samen EVA op (Ekerse Vooruitstrevende Actiegroep).

Wekelijks werd een gezamenlijke aankoop van gezonde voeding en verzorgingsproducten georganiseerd, vrijwilligers gingen broden, groenten en andere gezonde voeding gezamenlijk aankopen voor de leden, zodat niet iedereen naar Antwerpen moest rijden op zoek naar gezonde voeding. Uit dit initiatief groeide het verdeelcentrum voor natuurvoeding. 

 

Maandelijks kwamen eveneens een groep mensen bijeen die elkaar ontmoet hadden in de vredesbeweging. In Ekeren was dan ook een sterke kern aanwezig welke zich inzette rond de vredesproblematiek en de Noord-Zuid dialoog.

 

EVA-centrum is sinds oktober 1973 een vereniging zonder winstoogmerk. We huurden een pand in de Kattenberg 54 te Ekeren. Daar is nog steeds het verdeelcentrum voor natuurvoeding gevestigd en hadden onze vergaderingen en ontmoetings- en vormingsavonden plaats.

Eind de jaren ’80 werd het pand in de Kattenberg 54 door de vzw EVA-centrum aangekocht. We organiseerden een jaarlijkse rommelmarkt, vormingsbijeenkomsten, buurtvergaderingen, solidariteitsavonden met mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen waren o.m. daklozen, prostituees, derde en vierde wereldproblematiek of met arbeiders die streden voor het behoud van hun werk zoals mijnwerkers, dokwerkers, scheepsherstellers,…

 

Toen Ekeren nog een zelfstandige gemeente was (voor de fusie met Antwerpen) was EVA eveneens actief rond directe democratie, we trokken tweemaal naar de gemeenteraadsverkiezingen met de lijst EVA en onze toenmalige voorzitter(stichter) werd verkozen als gemeenteraadslid. We waren eveneens actief naar aanleiding van de herziening van de gewestplannen rond milieugebieden in het Ekerse. Actiegroep Groen Ekeren kwam op voor het behoud van het gebied de Puihoek, Gronden Michielsen (het huidige Hagelkruispark) en andere waardevolle groengebieden.

 

Eind de jaren ’90 concentreerde onze werking zich rond gezonde voeding enerzijds en de vluchtelingenproblematiek anderzijds. Met de oprichting van het Steunfonds Mensen zonder papieren beoogden wij een solidariteitsbeweging opgang te zetten met en voor vluchtelingen. Samen met Oxfam-Wereldwinkels uit Ekeren, Stabroek en Kalmthout, verschillende jeugd- en volwassenverenigingen en scholen uit de verschillende netten werkten wij aan de ondersteuning en begeleiding van mensen op de vlucht en organiseren wij ontmoetings- en vormingsbijeenkomsten rond deze problematiek. Deze werking werd uiteindelijk een onderdeel van de EVA-werking onder de naam EVA-vluchtelingenwerk. Naar de volwassenen toe maakten wij de weg naar Nederlandse lessen toegankelijker en begeleiden wij hen door de administratie naar OCMW, artsen, ziekenhuis en advocaten. Voor de kinderen worden er contacten gelegd met scholen, organiseren wij huiswerkbegeleiding, ontspanningsnamiddagen en vakantiekampen.

 

In 2004 werd het besluit genomen om het EVA-centrum, een pand gelegen in de Kattenberg 54 te Ekeren, grondig te renoveren. In 2011 werd uiteindelijk de ontmanteling en renovatie van het verdeelcentrum voor natuurvoeding tot een polyvalenteruimte gerealiseerd.

 

Tijdens de werking van EVA-vluchtelingenwerk werden we de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met mensen in armoede. Vluchtelingen maar ook Belgische mensen kwamen bij ons aankloppen. We organiseerden een wekelijkse permanentie (sociaal dienstbetoon) en een maandelijkse contactnamiddag met de verdeling van voedselpakketten. Volgende stappen waren de verdeling van wekelijkse groentepakketten en de organisatie van  een maandelijks sociaal restaurant. 

 

De nood aan een sociale kruidenier drong zich meer en meer op.

We namen contact op met vzw Sociale kruideniers Vlaanderen, vzw Sociaal Winkelpunt ACW en met verschillende sociale kruideniers in het Antwerpse. Omdat heel wat sociale kruideniers afhankelijk zijn van subsidies en projecten willen we andere mogelijkheden verkennen.

 

In 2012 werd sterk ingezet rond de voorbereiding van een nieuw project Solidariteit.eva (solidariteitspunt eva). Met dit nieuwe project wilden we enerzijds een solidaire buurtwinkel opstarten en anderzijds een ontmoetingsplaats en activiteitencentrum uitbouwen voor iedereen maar met een bijzondere aandacht voor mensen met een laag inkomen en mensen met een migratieachtergrond.

 

In september 2013 starten we met de Solidaire buurtwinkel (SBW).

 

Het onthaal- en de permanentie (sociale dienst) zijn bereikbaar elke dinsdagnamiddag tussen 13.00 en 16.00 u.

 

Het activiteitenaanbod omvat talrijke activiteiten (zie elders op de website)

 

In het najaar van 2014 sloten we een convenant af met de stad Antwerpen in het kader van het project “Voortraject in functie van doorstroming van nieuwkomers.”

 

Onze doelgroep omvat:

- enerzijds mensen in armoede (budgetstandaard)

- anderzijds mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen (geregulariseerde vluchtelingen, mensen in procedure en mensen met een precaire verblijfsituatie).

- tenslotte proberen we eveneens buurtbewoners, sympathisanten en belangstellenden te bereiken zowel voor de solidaire buurtwinkel als bij het activiteitenaanbod

- zowel kinderen als volwassenen, mannen als vrouwen,

- ongeacht hun leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit.

 

Ons werkterrein situeert zich:

- voor de armoedebestrijding naar de bewoners van district Ekeren, district Antwerpen  (Rozemaai, Schoonbroek en Luchtbal)

- voor de vluchtelingenwerking naar bewoners van noord-Antwerpen, district Ekeren, district Antwerpen (Roozemaai, Schoonbroek, Luchtbal) , district Bezali en de omliggende gemeenten zoals Brasschaat, Stabroek, Kapellen.

- voor de ontmoeting en activiteiten in de eerste plaats naar de bewoners van district Ekeren, district Antwerpen  (Roozemaai, Schoonbroek en Luchtbal).